Algemene voorwaarden


1. Definities

 • 1.1 Fluxon: Geregistreerd bij de Kamer van koophanden onder nummer: 72155701 gevestigd te Leemansstraat 19 8265ZB Kampen.
 • 1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Fluxon een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 • 1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

 • 2. Toepasbaarheid

 • 2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Fluxon verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 • 2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Fluxon.

 • 3. Offertes

 • 3.1 Fluxon is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

 • 4. Aanvang van de overeenkomst:

 • 4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: * de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door Fluxon; * de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij opdrachtnemer.

 • 5. Uitvoering van de overeenkomst

 • 5.1 Fluxon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fluxon het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Fluxon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
 • 5.3 Fluxon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fluxon is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fluxon kenbaar behoorde te zijn.

 • 6. Levering en levertijd

 • 6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
 • 6.2 Tussentijdse resultaten worden door Fluxon op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.
 • 6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Fluxon, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
 • 6.4 Fluxon is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Fluxon van de betreffende functionaliteit of plugin.
 • 6.5 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

 • 7. Copyright

 • 7.1 Al het door Fluxon vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fluxon niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
 • 7.2 Het eigendom van door Fluxon verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Fluxon, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Fluxon hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Fluxon gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 • 7.3 Fluxon behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 • 8. Aansprakelijkheid

 • 8.1 Voor zover Fluxon bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Fluxon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Fluxon of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Fluxon.
 • 8.2 Fluxon is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 • 8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Fluxon slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fluxon voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 • 9. Reclame

 • 9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Fluxon. Indien de reclame gegrond is zal Fluxon deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Fluxon binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
 • 9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

 • 10. Prijzen

 • 10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 • 10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Fluxon naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

 • 11. Betaling

 • 11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Fluxon en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Fluxon volgens afspraak te honoreren.
 • 11.2 De opdrachtgever dient 40% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
 • 11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Fluxon de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Fluxon kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Fluxon niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
 • 11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Fluxon een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website opgeleverd.